Μουσική Κυψέλη -...

Μουσική Κυψέλη - Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος (τόμος Α΄)

Στέφανος Λαμπαδάριος
01-024-025
24,50 €

Η αντικαταβολή είναι διαθέσιμη με την εταιρεία μεταφορών:

IDS Courier

 

Η εκκλησιαστική Βυζαντινή μουσική μας αποτελεί πολύτιμον στοιχείον της ελληνορθόδοξου Παραδόσεώς μας. Είναι τελεία εξ επόψεως αρμονίας, ήχων και μουσικού πλούτου. Προ πάντων έχει εκκλησιαστικόν και λειτουργικόν χαρακτήρα. Δεν αποσκοπεί να προκαλέση συγκίνησιν συναισθηματικήν ούτε απλώς να τέρψη την ακοήν, αλλά να βοηθήση εις την κατανόησιν και βίωσιν της θεολογικής υμνολογίας μας, να φέρη εις την ψυχήν μετάνοιαν και κατάνυξιν και να μεταφέρη τον πιστόν εις την καινήν κτίσιν της Βασιλείας των Ουρανών, όπως την βιώνει η Αγία μας Εκκλησία εις τας ιεράς Ακολουθίας Της, εις τα άγια Μυστήριά Της και προ πάντων εις την Θείαν Λειτουργίαν Της.
Εις την Ορθόδοξον εκκλησιαστικήν μουσικήν το μέλος υπηρετεί το περιεχόμενον των ψαλλομένων ύμνων και ποτέ δεν γίνεται αυτοσκοπός. Τα υμνογραφικά κείμενα μαζί με το μέλος βοηθούν τους μετ' ευλαβείας ψάλλοντας και ακροωμένους αυτά να επιτύχουν την ένωσίν των με τον Θεόν, δηλ. την Θέωσιν.
Μεγάλοι Θεολόγοι της Εκκλησίας μας υπήρξαν διαπρεπείς Υμνογράφοι και εξαίρετοι Μελωδοί.
Η παράδοσις της Ορθοδόξου εκκλησιαστικής μουσικής μας βιούται αδιακόπως και εις το Άγιον Όρος. Χωρίς την εκτέλεσιν των αργών μαθημάτων θα ήτο αδύνατος η διεξαγωγή των ιερών ακολουθιών και πανηγύρεων. Οσιώτατοι μοναχοί από της ιδρύσεως του Αγίου Όρους και μέχρι σήμερον επιδίδονται εις την εκμάθησιν και απόδοσιν αυτής. Είναι και εις το σημείον αυτό μοναδικόν το Άγιον Όρος, ως φύλαξ της εκκλησιαστικής μας μουσικής.
Με τας σκέψεις αυτάς Πατέρες της Ιεράς Μονής μας εργάζονται δια την διόρθωσιν μουσικών κειμένων, εις τα οποία έχουν παρεισφρήσει διάφορα λάθη. Ούτως εξεπονήθη και η διόρθωσις και η εξ αρχής επανεγγραφή της παλαιάς "Μουσικής Κυψέλης" του Στεφάνου Λαμπαδαρίου, εκδόσεως του έτους 1883. Η εργασία αυτή εγένετο προς διευκόλυνσιν των ιεροψαλτών του Αγίου Όρους και των εν τω κόσμω Ιερών Μονών και Εκκλησιών, καθώς και των πολυπληθών φιλομούσων διδασκάλων και μαθητών της ιεράς αυτής τέχνης, και προς καλυτέραν εκτέλεσιν των μουσικών κειμένων υπ' αυτών.
Παραδίδομεν το διωρθωμένον κείμενον προς χρήσιν των ιεροψαλτών, ευχόμενοι όπως ο δια της εκκλησιαστικής μουσικής υμνούμενος Κύριος και Θεός μας Ιησούς Χριστός μετά της Πανάχραντου Αυτού Μητρός και των Αγίων Του ευλογούν και χαριτώνουν πάντας τους εν κατανύξει, ευλάβεια και προς δόξαν Θεού ψάλλοντας αδελφούς.
Αποδίδομεν τον δίκαιον έπαινον εις τον κατ' εξοχήν κοπιάσαντα δια την διόρθωσιν και επανεγγραφήν του βιβλίου τούτου, ημέτερον αδελφόν Μοναχόν Ησαΐαν Γρηγοριάτην, ως και εις τους συγκοπιάσαντας μετ' αυτού ημετέρους αδελφούς Μοναχούς Δαμασκηνόν, Ακάκιον και Καλλίνικον Γρηγοριάτας.

(Ο Καθηγούμενος της εν τω Αγιωνύμω Όρει Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου, Αρχιμανδρίτης Γεώργιος, Άγια Θεοφάνεια 2007, από τον πρόλογο της έκδοσης)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Α'. Της Ινδίκτου και Συμεών του Στυλίτου
Β'. Του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος
Γ'. Του Αγίου Ιερομάρτυρος Ανθίμου
Δ'. Του Αγίου Ιερομάρτυρος Βαβύλα και Μωυσέως του Προφήτου
Ε'. Του Αγίου Προφήτου Ζαχαρίου
Η'. Το Γενέθλιον της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου
Θ'. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης
ΙΓ'. Τα Εγκαίνια του Ναού της Αναστάσεως
ΙΔ'. Η Παγκόσμιος Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού
ΙΕ'. Του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα
ΙΣΤ'. Της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ευφημίας
Κ'. Του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου
ΚΒ'. Του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά
ΚΓ'. Η Σύλληψις του Τιμίου Προδρόμου
ΚΕ'. Της Οσίας Ευφροσύνης
ΚΣΤ'. Του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού
ΚΖ'. Του Αγίου Μάρτυρος Καλλιστράτου
ΚΗ'. Του Οσίου Πατρός ημών Χαρίτωνος
ΚΘ'. Του Οσίου Πατρός ημών Κυριακού
Λ'. Του Αγίου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου της Μ. Αρμενίας
ΜΗΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Α'. Του Αγίου Αποστόλου Ανανίου και Ρωμανού του Μελωδού
Β'. Του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού και Ιουστίνης της Παρθένου
Γ'. Του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αρεοπαγίτου
ΣΤ'. Του Αγίου Αποστόλου Θωμά
Ζ'. Των Αγίων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου
Η'. Της Οσίας Πελαγίας
Θ'. Του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου
Ι'. Των Αγίων Μαρτύρων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας - Τη Κυριακή μετά την ΙΑ΄. Των Αγίων Πατέρων της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου
ΙΒ'. Των Αγίων Πρόβου, Ταράχου, και Ανδρονίκου των Μαρτύρων
ΙΓ'. Των Αγίων Κάρπου και Παπύλου των Μαρτύρων
ΙΔ'. Των Αγίων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου και Κελσίου των Μαρτύρων και Κοσμά του Ποιητού
ΙΣΤ'. Του Αγίου Μάρτυρος Λογγίνου του Εκατοντάρχου του επί του Σταυρού
ΙΗ'. Του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά
Κ'. Του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου
ΚΑ'. Του Οσίου Ιλαρίωνος του Μεγάλου
ΚΒ'. Του Αγίου Αβερκίου Επισκόπου Ιεραπόλεως και των Επτά Αγίων Παίδων των εν Εφέσω
ΚΓ'. Του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου
ΚΔ'. Του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Αρέθα και της Συνοδίας αυτού
ΚΕ'. Των Αγίων Μαρτύρων Μαρκιανού και Μαρτυρίου
ΚΣΤ'. Του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου
ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Β'. Του Αγίου Μάρτυρος Ακίνδυνου και των συν αυτώ
Γ'. Των Αγίων Μαρτύρων Ακεψιμά, Ιωσήφ, Αειθαλά και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου
Δ'. Του Οσίου Ιωαννικίου του Μεγάλου
ΣΤ'. Του Αγίου Παύλου Κωνσταντινουπόλεως
Ζ'. Του Οσίου Λαζάρου
Η'. Η Σύναξις του Αρχιστρατήγου Μιχαήλ και των λοιπών Ασωμάτων Δυνάμεων
ΙΑ'. Των Αγίων Μαρτύρων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου και του Οσίου Θεοδώρου του Στουδίτου
ΙΒ'. Του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος και του Οσίου Νείλου
ΙΓ'. Του Αγίου Ιωάννου Αρχιεπ. Κων/λεως του Χρυσοστόμου
ΙΔ'. Του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου
ΙΕ'. Των Αγίων Μαρτύρων Γουρία, Σαμωνά και Αβίβου
ΙΣΤ'. Του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου
ΙΖ'. Του Αγίου Γρηγορίου του Νεοκαισαρείας
ΙΗ'. Του Αγίου Μάρτυρος Πλάτωνος
ΚΑ'. Η εν τω Ναώ Είσοδος της Υπεραγίας Θεοτόκου
ΚΒ'. Του Αγίου Αποστόλου Φιλήμονος
ΚΔ'. Των Αγίων Κλήμεντος Πάπα Ρώμης και Πέτρου Αλεξανδρείας
ΚΕ'. Της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Αικατερίνης
ΚΖ'. Του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ιακώβου του Πέρσου
ΚΗ'. Του Οσίου Στεφάνου του Νέου
Λ'. Του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου
ΜΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Δ'. Της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας και του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Δαμασκηνού
Ε'. Του Οσίου και θεοφόρου Πατρός ημών Σάββα του Ηγιασμένου
ΣΤ'. Του Αγίου Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού
Θ'. Η σύλληψις της Αγίας Άννης της μητρός της Θεοτόκου, και η ανάμνησις των Εγκαινίων
Ι'. Των Αγίων Μαρτύρων Μηνά, Ερμογένους και Ευγράφου - Τη Κυριακή των Αγίων Προπατόρων
ΙΑ'. Του Οσίου Δανιήλ του Στυλίτου
ΙΒ'. Του Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού
ΙΓ'. Των Αγίων Μαρτύρων Ευστρατίου, Αυξεντίου, Ευγενίου, Μαρδαρίου, Ορέστου και Λουκίας της Παρθένου
ΙΖ'. Του Αγίου Προφήτου Δανιήλ και των Αγίων Τριών Παίδων - Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως και των Αγίων Πατέρων
Κ'. Του Αγίου Ιερομάρτυρος Ιγνατίου
ΚΑ'. Της Αγίας Μάρτυρος Ιουλιανής
ΚΒ'. Της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αναστασίας της Φαρμακολύτριας
ΚΓ'. Των Αγίων Δέκα Μαρτύρων των εν Κρήτη [...]

Διαστάσεις
29 x 21
Συγγραφέας/εις
Στέφανος Λαμπαδάριος
Εκδότης
Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου
Σελίδες
354
Εξώφυλλο
Σκληρό
Γλώσσα
Ελληνικά
No reviews
Product added to wishlist
Product added to compare.

Η ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της, για στατιστικά αλλά και για να σας δώσει τη δυνατότητά να επικοινωνήσετε μαζί μας. Περισσότερα

This website uses cookies and other recording technologies to ensure its proper operation, for statistics but also to give you the opportunity to contact us. More