Πολιτική απορρήτουΠροστασία Προσωπικών Δεδομένων

H eshop.agioritikiestia.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου, της Αγιορειτική Εστίας. Η εταιρεία δεσμεύεται για την ποιότητα και για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας. Στο πλαίσιο καλής πίστης η εταιρεία δεν ευθύνεται για τεχνικής ή τυπογραφικής φύσης λάθη που τυχόν έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας, για λόγους ανωτέρας βίας.
Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και προκειμένου να αγοράσετε προϊόντα μας ή για να σας ενημερώσουμε μέσω newsletter, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.λ.π). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από την Αγιορειτική Εστία και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία του προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
Η ιστοσελίδα μας λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα που διαθέτουμε θα διατηρούνται με ασφάλεια εντός των συστημάτων μας για όσο χρονικό διάστημα ο Χρήστης είναι εγγεγραμμένος στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας. Τα στοιχεία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης.
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας Ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006), ως εκάστοτε ισχύει και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Η εταιρεία έχει προσαρμοστεί με το GDPR πλαίσιο.
Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα eshop.agioritikiestia.gr, τη χρήση αυτών των δεδομένων και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, τα οποία παρέχονται αυτοβούλως κατά τη διάρκεια των παραγγελιών στην παρούσα ιστοσελίδα.
Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες αστυνομικές, δικαστικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματος των τελευταίων και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
Ο Χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.
Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα μας δίχως να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα σας μόνο στην περίπτωση που προχωρήσετε σε παραγγελία ή επιθυμείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας.
Η Αγιορειτική Εστία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων του επισκέπτη καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών αυτού και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια του. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Τα στοιχεία που θα χρειαστούμε σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε σε αγορά μέσω της ιστοσελίδας μας είναι το ονοματεπώνυμο σας, η διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας), το τηλέφωνο, η ηλεκτρονική διεύθυνση, το ΑΦΜ και η Δ.Ο.Υ. (για την έκδοση του σχετικού παραστατικού). Η συλλογή των παραπάνω πληροφοριών λαμβάνει χώρα εφόσον ο Χρήστης εθελοντικά τις έχει καταχωρίσει και τις αξιοποιούμε μόνο για την εξυπηρέτηση του. Τα στοιχεία παραμένουν στο τοπικό σύστημα ηλεκτρονικής λογιστικής το οποίο προστατεύεται από Firewall.
Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από την eshop.agioritikiestia.gr, προκειμένου οι χρήστες της να έχουν άμεση επικοινωνία με το κατάστημα, και να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγει η eshop.agioritikiestia.gr, μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την εταιρεία. Η eshop.agioritikiestia.gr, δεσμεύεται ότι δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με την eshop.agioritikiestia.gr, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε πληροφορία αφορά τους χρήστες και πελάτες του, παρά μόνο σε άμεσους συνεργάτες στην διαδικασία εξυπηρέτησης παραγγελιών.
Σε κάθε περίπτωση η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/ χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.PRIVACY POLICYProtection of Personal Data

eshop.agioritikiestia.gr is the online store for selling products online, of the Mount Athos Center. The company is committed to the quality and essential features of the products posted on our website. In good faith the company is not responsible for technical or typographical errors that may have occurred unintentionally or due to downtime of the website, for reasons of force majeure.
During your visit to our website and in order to buy our products or to inform you via newsletter, you will be asked to provide information that concerns you (name, email address, etc.). Any personal data that you declare anywhere on the pages and services of our website are used exclusively by the Mount Athos Center and may not be used by any third party, without complying with the provisions of Law 2472/97 on the protection of personal character, as applicable.
Our website operates in accordance with Greek and Community legislation. The personal data we have will be kept securely within our systems for as long as the user is registered in the services of our website. The data are deleted after the end of the transaction in any way.
The processing of personal data is done in accordance with the provisions of the General Regulation of Personal Data Protection (GKPD 2016/679), any specific national and European legislation for certain areas, the current Greek legislation for the protection of personal data, as well as for the protection personal data and privacy in the field of electronic communications (Law 3471/2006), as applicable and the decisions of the Personal Data Protection Authority (APDPH). The company has adapted to the GDPR framework. This Privacy Statement and the attached Terms and Conditions of Use of this website describe the method of data collection from the website eshop.agioritikiestia.gr, the use of this data and the terms and conditions of use of this website. This Privacy Statement refers exclusively to the user's personal data, which are provided voluntarily during the process of orders on this website.

The data kept in the file may be disclosed to the competent police, judicial and other administrative authorities upon the legal request of the latter and in accordance with the applicable legal provisions. The user has, within the framework of the legislation on telecommunications privacy, the rights of information and objection provided by articles 11 to 13 of Law 2472/1997.
Every visitor can browse our website without giving any personal information. We will need your personal data only in case you place an order or wish to contact us.
The Mount Athos Center recognizes the importance of the issue of the security of the visitor's Personal Data as well as its electronic transactions and takes all the necessary measures, with the most modern and advanced methods, in order to ensure its maximum possible security. All information, which is related to personal data and transactions, is secure and confidential.
The information we will need in case you wish to make a purchase through our website are your name, address (street, city, postal code), telephone, e-mail address, VAT number and Tax Office. (for the issuance of the relevant document). The collection of the above information takes place as long as the user has voluntarily registered them and we use them only for his service. The data remains in the local electronic accounting system, which is protected by Firewall.
The information provided voluntarily by the users of the mentioned website, is used by eshop.agioritikiestia.gr, in order for its users to have direct contact with the store, and to be served and executed for their orders. The information collected by eshop.agioritikiestia.gr, through the website, aims to measure its traffic number, to determine the requirements of customers for more products and to facilitate transactions with the company eshop.agioritikiestia.gr, undertakes not to distribute to any other organization or partner that is not connected to eshop.agioritikiestia.gr, the email addresses, or any information concerning its users and customers, except to direct partners in the service process orders.

In any case, our company reserves the right to change the terms of protection of personal data after informing the visitors / users and within the existing or possible legal framework.Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των παιδιών

Η εταιρεία δεν θα συλλέξει ή επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω των 16 ετών εκτός κι αν έχει δοθεί γονική συναίνεση, σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Εάν αντιληφθούμε ότι τα προσωπικά δεδομένα ενός παιδιού συλλέχθηκαν κατά λάθος, θα διαγράψουμε τα δεδομένα αυτά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.Processing of children's personal data

The company, will not collect or process personal data of children under the age of 16 unless parental consent has been given, in accordance with applicable local law. If we notice that a child's personal data has been collected by mistake, we will delete this data without undue delay.Νομικές υποχρεώσεις και νομική υπεράσπιση

Η περισυλλογή προσωπικών δεδομένων, δύναται να προκύψει στα πλαίσια νομικών λόγων, ή για συμμόρφωση, όπως η πρόληψη, ανίχνευση, ή διερεύνηση ενός εγκλήματος, πρόληψη απώλειας, απάτης ή οποιασδήποτε άλλης κατάχρησης των υπηρεσιών της εταιρείας και των συστημάτων πληροφορικής.Legal obligations and legal defense

The collection of personal data may arise within the framework of legal reasons, or for compliance, such as the prevention, detection, or investigation of a crime, prevention of loss, fraud, or any other misuse of the company's services and information systems.Cookies

Στο πλαίσιο της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας, η Αγιορειτική Εστία χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται σε οιαδήποτε συσκευή του Χρήστη, χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες του browser σας. Δεν δημιουργούν βλάβες στις ηλεκτρονικές συσκευές, ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτές και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείων από συσκευές σας. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση της πρόσβασής σας ή για στατιστικούς λόγους. Συνήθως, μπορείτε να τροποποιήσετε τον browser να αποτρέπει την χρήση cookies, υπάρχει όμως μεγάλη πιθανότητα ο ιστότοπος να μην λειτουργεί σωστά.Cookies

For the purposes of smooth operation of the services of our website, Mount Athos Center uses cookies. Cookies are small text files that are sent and stored on any device of the user, using the functions of your browser. They do not damage the electronic devices, nor the files stored on them and do not access any document or files from your devices. They are used only to facilitate your access or for statistical purposes. Usually, you can modify the browser to prevent the use of cookies, but there is a high probability that the website will not work properly.Απολύτως απαραίτητα cookies

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές, φόρμες εγγραφής, λίστα αγαπημένων, χρήση του καλαθιού αγοράς και για λόγους ασφαλείας. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας.Absolutely necessary cookies

The absolutely necessary cookies are essential for the proper functioning of the website, they allow you to browse and use its functions, such as access to safe areas, registration forms, favorites list, use of the shopping cart and for security reasons. These cookies do not recognize your personal identity. Without these cookies, we can not offer effective operation of our website.Web Beacons

Τα Web beacons (επίσης γνωστά ως Internet tags, pixel tags και clear GIFs) είναι συνήθως διαφανείς εικόνες γραφικών που τοποθετούνται σε μια ιστοσελίδα. Τα Web beacons χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα cookies προκειμένου να καταγράφουν τις ενέργειες των επισκεπτών στους διαδικτυακούς τόπους.Web Beacons

Web beacons (also known as Internet tags, pixel tags and clear GIFs) are usually transparent graphic images placed on a web page. Web beacons are used in conjunction with cookies in order to record the actions of visitors to websites.Ασφάλεια

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.
Επιπλέον, προσωπική ασφάλεια αποτελεί το password που δίνετε όταν γίνεστε μέλος της ιστοσελίδας μας. Για να παρουσιάσουμε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο θα πρέπει πρώτα να δοθεί το όνομα του χρήστη και το password. Για αυτό το λόγο, πρέπει να φυλάτε καλά αυτά τα στοιχεία για να μην κινδυνεύσουν να πέσουν σε χέρια τρίτων. Επίσης σας συμβουλεύουμε να δημιουργείτε password χρησιμοποιώντας σύμβολα μαζί με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.
Διαθέτουμε ψηφιακό πιστοποιητικό ασφαλείας SSL που εκδίδεται από τον οργανισμό Bitdefender και εφαρμόζεται κωδικοποίηση PKCS #1 SHA-256 με RSA Encryption για όλες τις συναλλαγές των χρηστών με την ιστοσελίδα.Security

SSL (Secure Sockets Layer) protocol is currently the global standard on the Internet for certifying websites to network users and for encrypting data between network users and web servers. An encrypted SSL communication requires that all information sent between a client and a server be encrypted by the sending software and decrypted by the receiving software, thus protecting personal information during its transfer. In addition, all information sent with the SSL protocol is protected by a mechanism that automatically detects whether the data has changed during the transfer.
In addition, personal security is the password you give when you become a member of our website. In order to present any of your personal information, the username and password must first be given. For this reason, you must keep these items safe so that they do not fall into the hands of others. We also advise you to create a password using symbols along with alphanumeric characters. We have a digital SSL security certificate issued by Bitdefender and applies PKCS # 1 SHA-256 encryption with RSA Encryption for all user transactions with the website.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Η ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της, για στατιστικά αλλά και για να σας δώσει τη δυνατότητά να επικοινωνήσετε μαζί μας. Περισσότερα

This website uses cookies and other recording technologies to ensure its proper operation, for statistics but also to give you the opportunity to contact us. More