Όροι χρήσης

Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου της Αγιορειτικής Εστίας (αναφερόμενη ως «εταιρεία») αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων (οι οποίοι ισχύουν αμέσως από την πρώτη σας επίσκεψη σε αυτόν τον κόμβο).
Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος "επισκέπτης" ή "χρήστης" ή "πελάτης") θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματός και η πραγματοποίηση των αγορών μέσω αυτού, καθορίζονται και διέπονται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Πριν την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματός, ο χρήστης οφείλει να βεβαιωθεί ότι έχει κατανοήσει και ότι συμφωνεί με τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις, καθόσον η περαιτέρω χρήση και περιήγησή του στην ιστοσελίδα eshop.agioritikiestia.gr συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του και αποδοχή τους.
Με την είσοδό του χρήστη στον ιστότοπο δηλώνει ότι είναι ενήλικας και έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, δεσμεύεται δε ότι δεν θα επιτρέψει τη χρήση των προσωπικών στοιχείων και των κωδικών εισόδου από ανήλικους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Αν συμβεί αυτό, υπεύθυνος λογίζεται ο εκάστοτε χρήστης. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να τηρούνται οι βασικοί κανόνες της ασφάλειας των συναλλαγών μέσω διαδικτύου.TERMS OF USE OF WEBSITE AND ELECTRONIC SHOP

The visit and use of this website of the Mount Athos Center (referred to as "company") is an unconditional acceptance of the following terms (which apply immediately from your first visit to this site).
Any user who enters, trades or uses the services of the online store (hereinafter referred to as "visitor" or "user" or "customer") is considered to consent and unconditionally accepts the following terms expressed herein, without exception. If a user does not agree with these terms, then he/she must responsibly refrain from visiting, using the website as well as from any transaction or use of the services of the online store.
The use of the online store and the purchases made through it, are determined and governed by the following terms and conditions. Before using the online store, the user must make sure that he/she understands and agrees with these terms and conditions, as his/her further use and browsing of the website eshop.agioritikiestia.gr implies his explicit and unconditional consent and acceptance.
By entering the site, the user declares that he / she is an adult and has legal capacity, and undertakes not to allow the use of personal data and passwords by minors or persons lacking legal capacity. If this happens, the user is considered responsible. For this reason, please follow the basic rules of online transaction security.Γενικοί Όροι

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποιήσεων και αναθεωρήσεων των όρων και των προϋποθέσεων χρήσης και συναλλαγών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, οποτεδήποτε θεωρηθεί σκόπιμο.
Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου της Αγιορειτικής Εστίας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή διέπονται και συμπληρώνονται από το Εθνικό και Κοινοτικό Δίκαιο και τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες, τους εθιμικούς κανόνες, καθώς επίσης και τα χρηστά ήθη. Οποιαδήποτε διάταξη των περιεχομένων όρων στο παρόν, διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Τα γραφικά και οι εικόνες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο προστατεύονται από πνευματικά και συγγραφικά δικαιώματα (copyright) και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αντίστοιχου υπευθύνου. Τροποποίηση του υλικού του διαδικτυακού τόπου της Αγιορειτικής Εστίας ή χρήση για άλλους σκοπούς διώκεται ποινικά.
Στόχος της Αγιορειτικής Εστίας είναι να παρέχει μέσω του διαδικτυακού της τόπου ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία. Αν επισημανθούν σφάλματα θα καταβληθεί άμεσα κάθε προσπάθεια για την διόρθωσή τους. Ωστόσο, τα στοιχεία και το υλικό που εμπεριέχονται σ’ αυτόν τον δικτυακό τόπο παρέχονται χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβειά τους και ο επισκέπτης τα χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Η Αγιορειτική Εστία δε φέρνει ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που μπορεί να επέλθει σε οποιονδήποτε από τη χρήση του διαδικτυακού της τόπου ή /και στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν. Ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση των χρηστών, η Αγιορειτική Εστία δύναται να πραγματοποιήσει αλλαγές και βελτιώσεις.
Η Αγιορειτική Εστία ουδεμία ευθύνη φέρει για πληροφορίες που παρέχονται από τρίτους, στις οποίες παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (hyperlinks) ο παρών ιστότοπος, δεν ελέγχονται ως προς το περιεχόμενό τους, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα υπηρεσιών από τον webmaster αυτού του site.
Οποιαδήποτε απορία σχετικά με αυτές, τις έξω από τη σελίδα αυτή, πληροφορίες ή πηγές, πρέπει να απευθύνεται στους αρμόδιους τρίτους παρόχους και όχι στον διαχειριστή αυτού του site.
Η ύπαρξη δεσμών με αλλότριες ιστοσελίδες (απλός δεσμός ή με Banner), υφίστανται στα πλαίσια της φιλοξενίας αυτής της σελίδας σε κάποιον παροχέα (web hosting) και ισχύουν και γι’ αυτές όλα τα ανωτέρω.
Η παρούσα ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδέσμων αυτών και ο κάθε επισκέπτης της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχεται εκ των προτέρων την αποποίηση των σχετικών ευθυνών μας από τη χρήση αυτών και των περιεχομένων τους.
Η Αγιορείτικη Εστία δεν ευθύνεται, για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, προερχόμενες εκ του γεγονότος ότι οι πληροφορίες στο Διαδίκτυο είναι ασφαλείς σε ορισμένο βαθμό, με ενδεχόμενο υποκλοπής ή εσφαλμένης αποστολής τους ή κατά βούληση τρίτου σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση.
Η Αγιορείτικη Εστία δεν μπορεί να φέρει διαπιστεύσεις για το ότι ο δικτυακός τόπος και οι σελίδες θα είναι ελεύθερα από ιούς, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο με βλαπτικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα του προσωπικού υπολογιστή του επισκέπτη. Ο κάθε χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη διασφάλισης, με τη χρήση αντιικού λογισμικού για την μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχευθέντος ιού.
Ρητά συμφωνείται με τους παρόντες ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Δικτυακού τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του χρήστη ή άκαιρη και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση καταγγελία σε τρίτους, αναλαμβάνει ο χρήστης την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει το Διαδικτυακό τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης ή σε περίπτωση που η ενέργεια του χρήστη προκάλεσε οποιασδήποτε φύσης ζημιά στη φήμη της Αγιορειτικής Εστίας.General Terms

The company reserves the right to modify and revise the terms and conditions of use and transactions of the electronic platform, whenever deemed appropriate. The terms and conditions of use of this website of the Mount Athos Center as well as any modification or change are governed and supplemented by National and Community Law and relevant International Treaties, customary rules, as well as good morals. Any provision of the terms contained herein, found to be contrary to the above legal framework or becomes invalid, automatically terminates and is removed from this, without in any way affecting the validity of the other terms.
The graphics and images displayed on the website are protected by copyright and may not be reproduced in any way without the written consent of the person responsible. Modification of the material of the website of the Mount Athos Center or use for other purposes is prosecuted.
The aim of the Mount Athos Center is to provide accurate and up-to-date information through its website. If errors are detected, every effort will be made to correct them immediately. However, the data and material contained on this website are provided without any guarantee for their correctness and accuracy and the visitor uses them at his own risk. The Mount Athos Center bears no responsibility, direct or indirect, for any damage (positive or negative) that may occur to anyone from the use of its website and / or information contained therein. At any time, without warning the users, the Mount Athos Center can make changes and improvements.

The Mount Athos Center bears no responsibility for information provided by third parties, to which this website refers through "links" (hyperlinks), are not controlled in terms of their content, privacy policy, quality and completeness of services by webmaster of this site.
Any questions regarding this, the information or sources outside this page, should be addressed to the competent third party providers and not to the administrator of this site.
The existence of links to other websites (simple link or Banner), exist in the context of hosting this page to a provider (web hosting) and all the above apply to them as well.
This website is not responsible for the content of these links and every visitor of this website accepts in advance the disclaimer of our relevant responsibilities from the use of these and their contents.
The Mount Athos Center is not liable for any damages of any kind - nature, arising from the fact that the information on the Internet is to some extent secure, with the possibility of interception or incorrect sending or at the will of a third party to another email address. The Mount Athos Center can not bring credentials that the website and pages will be free of viruses, or any other item with harmful potential for the operating system of the visitor's personal computer. Each user bears the sole responsibility of safeguarding, by using antivirus software to not infect and protect his personal computer and its files from viruses or malicious programs - applications as well as the possible fight against any detected virus.
We hereby expressly agree that in the event that any action, claim, administrative or judicial proceeding is brought against the Website resulting from any form of infringement of the user or untimely and without prior notice complaint to third parties, the user undertakes on the one hand to intervene in the relevant court procedure and on the other hand to compensate the Website in case it is obliged to pay compensation or other expense or in case the user's action caused any kind of damage to the reputation of the Mount Athos Center.Μεταβολή Περιεχομένου

Οι Πληροφορίες και το Περιεχόμενο που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στο διαδικτυακό τόπο της Αγιορειτικής Εστίας υπόκεινται σε μεταβολές κατά την ελεύθερη κρίση της Εταιρείας, άνευ προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης του κοινού.
Η διαχείριση της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους, την πολιτική απορρήτου και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών.
Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.
Η διαχείριση της ιστοσελίδας μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης διαπιστώσει οποιασδήποτε φύσης παράβασης από τη λειτουργία της ιστοσελίδας συμφωνεί ρητά και κατηγορηματικά ότι πρωτίστως θα το αναφέρει-καταγγείλει στην διαχείριση με μία απλή αποστολή e-mail στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση bookstore@agioritikiestia.gr. Η διαχείριση της ιστοσελίδας δεσμεύεται ότι θα ενεργήσει άμεσα για την αποκατάσταση της ορθής χρήσης και λειτουργίας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας που έχουν υποστεί πρόβλημα ή χρήζουν αλλαγής. Σε διαφορετική περίπτωση ο καταγγέλλων θα ενέχεται σε αποζημίωση για αποκατάσταση κάθε ζημίας έναντι της διαχείρισης της ιστοσελίδας και της Αγιορειτικής Εστίας από ενδεχόμενη άκαιρη και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση της διαχείρισης της ιστοσελίδας, προσβλητική, συκοφαντική καταγγελία σε οποιαδήποτε αρχή.Content Change

The Information and Content contained in this website and in general on the website of the Mount Athos Center are subject to change at the sole discretion of the Company, without prior notice to the public.

The management of the website reserves the right to change or modify the applicable terms, privacy policy and conditions for the use of the website at any time, without notice to users.
Such changes, modifications, additions or deletions to the terms and conditions of use will take effect immediately, ie from their posting on the website. Any use of the website following such change or modification will be deemed acceptance by the user of the changes, modifications, additions or deletions.
The management of the website may, at any time, terminate, change, suspend or terminate any individual operation of the website including the availability of services, presentation or description of any product or service.
In case any user finds any nature of violation of the operation of the website agrees explicitly and unequivocally that he will primarily report it to the management by sending a simple e-mail to the following email address bookstore@agioritikiestia.gr. The management of the website is committed to act immediately to restore the proper use and operation of the services of the website that have suffered a problem or need to be changed. Otherwise the complainant will be involved in compensation for compensation of any damage to the management of the website and the Mount Athos Center from any untimely and without prior notice of the management of the website, offensive, defamatory complaint to any authority.Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το παρόν υλικό του διαδικτυακού τόπου και ηλεκτρονικού καταστήματος της Αγιορειτικής Εστίας, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. προστατεύεται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν.2121 ΦΕΚ 25, 4/3/1993), και τις σχετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων. Δεν επιτρέπεται χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια της Αγιορειτικής Εστίας, ή οιοδήποτε άλλου δικαιούχου πνευματικών δικαιωμάτων, ο δανεισμός, η πώληση, η ενοικίαση, η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης, η μετάφραση, η προσαρμογή, η διασκευή ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή, με οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, με φωτοαντίγραφα ή άλλους τρόπους, οποιουδήποτε μέρους αυτού του site, εκτός των εξαιρέσεων που ορίζουν επακριβώς οι Παράγραφοι 1 και 2, Άρθρο 43 του Ν.2121. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα “ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ” ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.Intellectual property rights

All present material of the website and online store of Mount Athos, including the distinctive titles, marks, images, graphics, photographs, drawings, texts, etc. is protected by the law on intellectual property (Law 2121 Government Gazette 25, 4/3/1993), and the relevant provisions of European Law and International Conventions. Borrowing, selling, renting, reproducing, storing in a recovery system, translating, adapting, modifying or any other conversion is not permitted without the express written permission of the Mount Athos Center, or any other copyright holder, any form or medium, electronic, mechanical, with photocopies or other means, of any part of this site, except for the exceptions precisely defined by Paragraphs 1 and 2, Article 43 of Law 2121. The names, images, logos and insignia listed and describing the online store under the trademark "MOUNT ATHOS CENTER" or the products or services of it or third parties, are assets of the third party respectively, protected by the relevant laws on trademarks. Their use in the online store does not provide permission or the right to use them by third parties.Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Εάν κάποιος από τους επισκέπτες/ χρήστες δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας.User Responsibility

The user / customer agrees and undertakes to use the services, information and data of the online store as provided by law and based on the rules of good faith and business ethics.
If any of the visitors / users do not agree with the terms of protection of personal data provided herein, they must not use the services of our website.Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων. Ωστόσο, δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών περί της μη διαθεσιμότητάς τους.
Η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για βαριά αμέλεια και δόλο, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου της.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιασθούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτή και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα αθέμιτες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες, που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της. Όπου ο παρών διαδικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, η εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική του επιλογή και ευθύνη.Limitation of Liability

The Company cannot guarantee the availability of the featured products. However, it is committed to informing customers in a timely manner about their unavailability.
The Company is responsible only for gross negligence and deceit, in case of delay in the delivery of ordered products and for information it provides or services it provides through its website.
The online store of the Company is not responsible for any technical problems that may occur to users when they attempt to access the website or during their visit to it and are related to the operation or compatibility of their own infrastructure with the use of the website. Also, the Company does not bear any responsibility for acts or omissions of third parties and especially unfair interventions of third parties in products and / or services and / or information, available through its online store. Where this website contains references to third party websites, the company is not responsible for the content of these pages, as well as for any damage or loss that may arise from their use, as the visitor has access to them exclusively at their own choice and responsibility.Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος μας, αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας για αποστολή, δημοσίευση, και γενικά με οποιοδήποτε τρόπο μετάδοση παράνομου, βλαβερού, απειλητικού, ρατσιστικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου, λιβελογραφικού ή επιβλαβούς προς τους ανηλίκους περιεχομένου. Το ως άνω περιεχόμενο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις να αναμεταδοθεί. Επιπλέον, η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου και η πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω αυτού πρέπει να γίνεται για προσωπική και ιδιωτική χρήση και αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία αυτού ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών μας.
Οι χρήστες δεν δικαιούνται να μεταδίδουν εσωτερικές πληροφορίες και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος συναλλακτικών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας, ούτε πληροφορίες που παραβιάζουν οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα και μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. Τέλος, οι χρήστες δεν επιτρέπεται να εισβάλλουν και να τοποθετούν ιούς λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα, διότι οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια παραβιάζει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής. Περαιτέρω, οι χρήστες δεν επιτρέπεται, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της Εταιρείας να παρενοχλήσουν τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και περιεχόμενο, ή να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.User Obligations

The users of the website of our online store, accept and commit that they will not use the online store of the Company for sending, publishing, and in general in any way illegal, harmful, threatening, racist, offensive, annoying, slanderous, defamatory, vulgar, obscene, libelous or harmful to minors. The above content may not be retransmitted in accordance with the law and the provisions in force. In addition, the visit to the website and the conduct of transactions through it must be done for personal and private use and exclusively for legal purposes and in a way that does not restrict or impede its use by third parties. The visitor is obliged to use the website in accordance with the law, good manners and these terms, and not to perform acts or omissions, which may cause damage or malfunction or affect or endanger the provision of services us.
Users are not entitled to transmit inside information and confidential information obtained or disclosed as part of a transaction or covered by confidentiality agreements, or information that infringes any patent, trademark or secret, copyright or other proprietary rights. Finally, users may not intrude on or install software viruses or any other code, files, or programs designed to interrupt, damage, corrupt, or block any computer software or hardware, intentionally or unintentionally, because any such action violates the applicable Greek and Community legislation and its provisions. Furthermore, users are not allowed, by visiting the Company's website, to harass third parties in any way and content, or to use the website to collect or store users' personal data.Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Στα πλαίσια της καλής πίστης, η εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.Information provided & Products

The company is committed to the accuracy, truth and completeness of the information provided in the online store, in terms of its identity and the transactions provided through the online store. In good faith, the company is not responsible or liable for electronic data entries made by mistake / inadvertence during the common experience and is entitled to correct them whenever it realizes their existence.Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρεία στις συναλλαγές της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη, τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου όπως ακριβώς απεικονίζονται φωτογραφικά. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.Limitation of Liability

The company in its transactions from the online store is not responsible and is not liable for any damage or loss arising from the cancellation of orders, non-execution or delay in execution for any reason. It does not guarantee the availability of the products displayed in the online store, but informs based on the observed data about the availability or not, the interested customer and undertakes in case of change of this information, to inform the customers in time about the unavailability and in case of she bears no further responsibility. The online store provides the content (e.g. information, names, photos, illustrations), products and services available through the website exactly as pictured. In no case is the company liable or criminally liable for any damage that may be suffered by a visitor of the online store or a third party due to the operation or not and / or the use of the website and / or inability to provide services and / and products and / or information made available by it and / or any unauthorized interference by third parties with products and / or services and / or information made available through it.Μετάθεση κινδύνου

Στις συμβάσεις κατά τις οποίες η εταιρεία αποστέλλει τα παραγγελθέντα προϊόντα στον καταναλωτή, ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον καταναλωτή, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζεται σχετικά από τον καταναλωτή και είναι διάφορο του μεταφορέα έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον καταναλωτή άμα τη παραδώσει στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από τον καταναλωτή να μεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από τον προμηθευτή, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή έναντι του μεταφορέα.Risk transfer

In contracts in which the company delivers the ordered products to the consumer, the risk of loss or damage of the goods is transferred to the consumer, when he or a third party designated by the consumer and different from the carrier has acquired physical possession of the goods. However, the risk is transferred to the consumer upon delivery to the carrier, if the carrier has been instructed by the consumer to transport the goods and this option has not been offered by the supplier, without prejudice to the consumer's rights via the carrier.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Η ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της, για στατιστικά αλλά και για να σας δώσει τη δυνατότητά να επικοινωνήσετε μαζί μας. Περισσότερα

This website uses cookies and other recording technologies to ensure its proper operation, for statistics but also to give you the opportunity to contact us. More