Μουσική Κυψέλη - Ιανουάριος-Αύγουστος...

Μουσική Κυψέλη - Ιανουάριος-Αύγουστος (τόμος Β΄)

Στέφανος Λαμπαδάριος
01-024-026
24,50 €

Η αντικαταβολή είναι διαθέσιμη με την εταιρεία μεταφορών:

IDS Courier

 

Η εκκλησιαστική Βυζαντινή μουσική μας αποτελεί πολύτιμον στοιχείον της ελληνορθόδοξου Παραδόσεώς μας. Είναι τελεία εξ επόψεως αρμονίας, ήχων και μουσικού πλούτου. Προ πάντων έχει εκκλησιαστικόν και λειτουργικόν χαρακτήρα. Δεν αποσκοπεί να προκαλέση συγκίνησιν συναισθηματικήν ούτε απλώς να τέρψη την ακοήν, αλλά να βοηθήση εις την κατανόησιν και βίωσιν της θεολογικής υμνολογίας μας, να φέρη εις την ψυχήν μετάνοιαν και κατάνυξιν και να μεταφέρη τον πιστόν εις την καινήν κτίσιν της Βασιλείας των Ουρανών, όπως την βιώνει η Αγία μας Εκκλησία εις τας ιεράς Ακολουθίας Της, εις τα άγια Μυστήριά Της και προ πάντων εις την Θείαν Λειτουργίαν Της.
Εις την Ορθόδοξον εκκλησιαστικήν μουσικήν το μέλος υπηρετεί το περιεχόμενον των ψαλλομένων ύμνων και ποτέ δεν γίνεται αυτοσκοπός. Τα υμνογραφικά κείμενα μαζί με το μέλος βοηθούν τους μετ' ευλαβείας ψάλλοντας και ακροωμένους αυτά να επιτύχουν την ένωσίν των με τον Θεόν, δηλ. την Θέωσιν.
Μεγάλοι Θεολόγοι της Εκκλησίας μας υπήρξαν διαπρεπείς Υμνογράφοι και εξαίρετοι Μελωδοί.
Η παράδοσις της Ορθοδόξου εκκλησιαστικής μουσικής μας βιούται αδιακόπως και εις το Άγιον Όρος. Χωρίς την εκτέλεσιν των αργών μαθημάτων θα ήτο αδύνατος η διεξαγωγή των ιερών ακολουθιών και πανηγύρεων. Οσιώτατοι μοναχοί από της ιδρύσεως του Αγίου Όρους και μέχρι σήμερον επιδίδονται εις την εκμάθησιν και απόδοσιν αυτής. Είναι και εις το σημείον αυτό μοναδικόν το Άγιον Όρος, ως φύλαξ της εκκλησιαστικής μας μουσικής.
Με τας σκέψεις αυτάς Πατέρες της Ιεράς Μονής μας εργάζονται δια την διόρθωσιν μουσικών κειμένων, εις τα οποία έχουν παρεισφρήσει διάφορα λάθη. Ούτως εξεπονήθη και η διόρθωσις και η εξ αρχής επανεγγραφή της παλαιάς "Μουσικής Κυψέλης" του Στεφάνου Λαμπαδαρίου, εκδόσεως του έτους 1883. Η εργασία αυτή εγένετο προς διευκόλυνσιν των ιεροψαλτών του Αγίου Όρους και των εν τω κόσμω Ιερών Μονών και Εκκλησιών, καθώς και των πολυπληθών φιλομούσων διδασκάλων και μαθητών της ιεράς αυτής τέχνης, και προς καλυτέραν εκτέλεσιν των μουσικών κειμένων υπ' αυτών.
Παραδίδομεν το διωρθωμένον κείμενον προς χρήσιν των ιεροψαλτών, ευχόμενοι όπως ο δια της εκκλησιαστικής μουσικής υμνούμενος Κύριος και Θεός μας Ιησούς Χριστός μετά της Πανάχραντου Αυτού Μητρός και των Αγίων Του ευλογούν και χαριτώνουν πάντας τους εν κατανύξει, ευλάβεια και προς δόξαν Θεού ψάλλοντας αδελφούς.
Αποδίδομεν τον δίκαιον έπαινον εις τον κατ' εξοχήν κοπιάσαντα δια την διόρθωσιν και επανεγγραφήν του βιβλίου τούτου, ημέτερον αδελφόν Μοναχόν Ησαΐαν Γρηγοριάτην, ως και εις τους συγκοπιάσαντας μετ' αυτού ημετέρους αδελφούς Μοναχούς Δαμασκηνόν, Ακάκιον και Καλλίνικον Γρηγοριάτας.

(Ο Καθηγούμενος της εν τω Αγιωνύμω Όρει Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου, Αρχιμανδρίτης Γεώργιος, Άγια Θεοφάνεια 2007, από τον πρόλογο της έκδοσης)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Α'. Η κατά σάρκα περιτομή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και του εν Αγίοις Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου
Β'. Προεόρτια των Φώτων
Γ'. Προεόρτια των Φώτων
Ε'. Η παραμονή των Θεοφανείων
ΣΤ'. Τα Άγια Θεοφάνεια
Ζ'. Η Σύναξις του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου
Θ'. Του Αγίου Μάρτυρος Πολυεύκτου
Ι'. Του Αγίου Γρηγορίου Επισκόπου Νύσσης
ΙΑ'. Του Οσίου Πατρός ημών Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου
ΙΒ'. Της Αγίας Μάρτυρος Τατιανής
ΙΓ'. Των Αγίων Μαρτύρων Ερμύλου, Στρατονίκου και των Αγίων Αββάδων
ΙΕ'. Των Οσίων Παύλου του Θηβαίου και Ιωάννου του Καλυβίτου
ΙΣΤ'. Η προσκύνησις της Αλύσεως του Αποστόλου Πέτρου
ΙΖ'. Του Οσίου Πατρός ημών Αντωνίου του Μεγάλου
ΙΗ'. Των Αγίων Πατέρων Αθανασίου και Κυρίλλου Πατριαρχών Αλεξανδρείας
Κ'. Του Οσίου Πατρός ημών Ευθυμίου του Μεγάλου
ΚΒ'. Τιμοθέου Αποστόλου και του Αγίου Μάρτυρος Αναστασίου του Πέρσου
ΚΓ'. Του Αγίου Ιερομάρτυρος Κλήμεντος
ΚΕ'. Του εν Αγίοις Πατρός ημών Γρηγορίου του Θεολόγου
ΚΖ'. Η ανακομιδή των λειψάνων του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου
ΚΗ'. Του Οσίου Πατρός ημών Εφραίμ του Σύρου
Λ'. Των τριών Ιεραρχών, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου
ΛΑ'. Των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου
ΜΗΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Α'. Του Αγίου Μάρτυρος Τρύφωνος
Β'. Η Υπαπαντή του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού
Δ'. Του Οσίου Πατρός ημών Ισιδώρου του Πηλουσιώτου
Ε'. Της Αγίας Μάρτυρος Αγάθης
Η'. Του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Στρατηλάτου
Θ'. Του Αγίου Μάρτυρος Νικηφόρου
Ι'. Του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους
ΙΑ'. Του Αγίου Ιερομάρτυρος Βλασίου
ΙΓ'. Του Οσίου Πατρός ημών Μαρτινιανού
ΙΖ'. Του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Τήρωνος
ΚΔ'. Η εύρεσις της Τίμιας Κεφαλής του Αγίου Προφήτου και Βαπτιστού Ιωάννου
ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ
Α'. Της Αγίας Μάρτυρος Ευδοκίας
ΣΤ'. Των Αγίων μβ' Μαρτύρων, των εν Αμορίω
Θ'. Των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, των εν Σεβαστεία
ΚΔ'. Προεόρτια του Ευαγγελισμού
ΚΕ'. Ο Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Θεοτόκου
ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Α'. Της Οσίας Μαρίας της Αιγύπτιας
ΚΓ'. Του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου
ΚΕ'. Του Αγίου Αποστόλου Μάρκου του Ευαγγελιστού
Λ'. Του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου
ΜΗΝ ΜΑΙΟΣ
Β'. Η ανακομιδή του λειψάνου του εν Αγίοις Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου
ΣΤ'. Ιώβ του Δικαίου
Ζ'. Του εν ουρανώ φανέντος σημείου του Σταυρού
Η'. Του Αγίου ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου και του Οσίου Πατρός ημών Αρσενίου του Μεγάλου
Θ'. Του Αγίου Μάρτυρος Χριστοφόρου
Ι'. Του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού
ΙΑ'. Τα γενέθλια της Κωνσταντινουπόλεως
ΙΒ'. Του Αγίου Επιφανίου Επισκόπου Κύπρου
ΙΕ'. Του Οσίου Πατρός ημών Παχωμίου του Μεγάλου
ΚΑ'. Των Αγίων Μεγάλων θεοστέπτων βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης
ΚΔ'. Του Οσίου Πατρός ημών Συμεών του εν τω Θαυμαστώ Όρει
ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ
Δ'. Του Αγίου Μητροφάνους Αρχιεπισκόπου Κων/πόλεως
Η'. Του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Στρατηλάτου
ΙΑ'. Των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα
ΙΒ'. Του Οσίου Πατρός ημών Ονουφρίου
ΙΔ'. Του Προφήτου Ελισσαίου και Μεθοδίου Πατριάρχου Κων/πόλεως
ΙΖ'. Των Αγίων Μαρτύρων Μανουήλ, Σαβέλ κ΄ Ισμαήλ
ΙΘ'. Του Αγίου Αποστόλου Ιούδα
ΚΔ'. Το γενέθλιον του ενδόξου Προφήτου κ΄ Βαπτιστού Ιωάννου
ΚΘ'. Των Αγίων Αποστόλων Πέτρου κ΄ Παύλου
Λ'. Η Σύναξις των Αγίων ενδόξων κ΄ πανευφήμων Αποστόλων των Δώδεκα
ΜΗΝ ΙΟΥΛΙΟΣ
Α'. Των Αγίων κ΄ θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά κ΄ Δαμιανού
Β'. Η κατάθεσις της τίμιας εσθήτος της Θεοτόκου
Ε'. Του Οσίου κ΄ θεοφόρου Πατρός ημών Αθανασίου του εν τω Άθω
Ζ'. Της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής
Η'. Του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου
ΙΑ'. Της Αγίας Μεγαλομάρτυρος κ΄ πανευφήμου Ευφημίας
ΙΓ'. Η Σύναξις του Αρχιστρατήγου Γαβριήλ
ΙΕ'. Των Αγίων Μαρτύρων Κηρύκου κ΄ Ιουλίττης
ΙΖ'. Της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης
Κ'. Του Αγίου ενδόξου Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου
ΚΒ'. Της Αγίας Μυροφόρου κ΄ ισαποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής
ΚΓ'. Του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά
ΚΔ'. Της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης [...]
ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ [...]

Διαστάσεις
29 x 21
Συγγραφέας/εις
Στέφανος Λαμπαδάριος
Εκδότης
Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου
Σελίδες
408
Εξώφυλλο
Σκληρό
Γλώσσα
Ελληνικά
No reviews
Product added to wishlist
Product added to compare.

Η ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της, για στατιστικά αλλά και για να σας δώσει τη δυνατότητά να επικοινωνήσετε μαζί μας. Περισσότερα

This website uses cookies and other recording technologies to ensure its proper operation, for statistics but also to give you the opportunity to contact us. More