Ευχολόγιον Β΄ - Σχηματολόγιον

Ευχολόγιον Β΄ - Σχηματολόγιον

Συλλογικό έργο
01-050-141
14,10 €

Η αντικαταβολή είναι διαθέσιμη με την εταιρεία μεταφορών:

IDS Courier

 

Η καθ' ημάς Ιερά Μονή, όταν από του έτους 1989 ήρχισε να εκδίδει λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας, απέβλεπεν, ασφαλώς, εις την γνωριμίαν των ευλαβεστάτων κληρικών με την αγιορειτικήν τάξιν και παράδοσιν. Και η ανταπόκρισις των ευαγών ιερών μονών και του ιερού κλήρου υπήρξε συγκινητική. Τον σκοπόν αυτόν εξυπηρετεί και η παρούσα τρίτομος έκδοσις του «Ευχολογίου», ήτοι του «Αγιασματαρίου» (Α' τόμος), του «Σχηματολογίου» (Β' τόμος) και του «Εξοδιαστικού» (Γ' τόμος). [...]
Το ανά χείρας τρίτομον «Ευχολόγιον», εκδίδεται εγκρίσει της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και ταις πατρικαίς ευλογίαις της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού ημών Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου. Αυτώ εκφράζομεν ταπεινώς τας θερμάς ημών ευχαριστίας και επί τη προφρόνως παρασχεθείση ημίν αδεία συμπεριλήψεως ώδε της εν Θεσσαλονίκη αναπεμφθείσης ευχής «εις το φυτεύσαι δένδρον».
Παραδίδοντες την παρούσαν έκδοσιν εις χείρας των ευλαβών λειτουργών του Υψίστου, ευχόμεθα όπως αυτή συντέλεση εις την κατά το δυνατόν ομοιόμορφον τέλεσιν των μυστηρίων και ιερών ακολουθιών και τελετών και γίνη αληθώς εγκόλπιον και συνέκδημος αυτών, κληρονομούσα πλούτον πνευματικόν εις τον πιστόν λαόν.
Είθε η παναγία Τριάς δια της θεοπνεύστου λατρευτικής ευχολογίας να καταπέμπη θεραπευτικάς φωταυγείας εις τας καρδίας των δεομένων και εις την κτίσιν άπασαν.

Εν Αγίω Όρει τη 13η Νοεμβρίου 2001, μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κων/λεως του Χρυσοστόμου.

(Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Αρχιμανδρίτης Ελισαίος)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πατριαρχικαί ευλογίαι
Πρόλογος
Εισαγωγικόν σημείωμα
Α΄. ΕΥΧΑΙ ΕΠΙ ΓΕΝΝΗΣΕΙ ΠΑΙΔΙΟΥ
Πατριαρχικαί ευλογίαι
Πρόλογος
Εισαγωγικόν σημείωμα
Α'. ΕΥΧΑΙ ΕΠΙ ΓΕΝΝΗΣΕΙ ΠΑΙΔΙΟΥ
1. Εις γυναίκα, τη α' ημέρα της γεννήσεως του παιδιού
2. Εις το κατασφραγίσαι παιδίον λαμβάνον όνομα τη η' ημέρα της γεννήσεως αυτού
3. Εις γυναίκα λεχώ τη μ' ημέρα από της γεννήσεως του παιδιού
4. Ότε εισέρχεται το παιδίον εις την εκκλησίαν τη μ' ημέρα της γεννήσεως αυτού
5. Εις γυναίκα όταν ακουσίως αποβάληται
Β'. ΕΥΧΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΠΟΙΗΣΑΙ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΟΝ
Γ'. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ
Δ'. ΕΥΧΑΙ
1. Της απολούσεως
2. ΕΙς τριχοκουρίαν
Ε'. ΔΙΑΤΑΞΙΣ περί του αγίου βαπτίσματος εν κινδύνω θανάτου
ΣΤ'. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΙΣ ΑΡΧΑΡΙΟΝ ΡΑΣΟΦΟΡΟΥΝΤΑ
Ζ'. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ, ήτοι του μανδύου
Η'. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ
Θ'. Ευχή εις το αποκουκουλίσαι
Γ. ΕΥΧΑΙ ΤΟΥ Μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
Παράρτημα
Ευχή εις γυναίκα λεχώ
Ευχή εις απόβλησιν γυναικός και μη ζων το παιδίον
Ευχή εις το φορέσαι τίνα ράσον μόνον και καμηλαύχιον
Ευχή εις εισερχόμενον εις εκκλησιαστικήν διακονίαν
Ευχαί έτεραι εις το αποκουκουλίσαι ευχή α'
Ετέρα ευχή εις το αποκουκουλίσαι
Ευχαί επί μελλούσης λαμβάνειν σχήμα μοναστρίας (εξ)

Διαστάσεις
21 x 13
Εκδότης
Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας
ISBN
978-960-8474-43-7
Σελίδες
168
Εξώφυλλο
Σκληρό
Γλώσσα
Ελληνικά
No reviews
Product added to wishlist
Product added to compare.

Η ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της, για στατιστικά αλλά και για να σας δώσει τη δυνατότητά να επικοινωνήσετε μαζί μας. Περισσότερα

This website uses cookies and other recording technologies to ensure its proper operation, for statistics but also to give you the opportunity to contact us. More